När du är anställd hos ett konsultföretag har din chef oftast titeln konsultchef. Vad gör en konsultchef och vad kan du förvänta dig av er relation och ert samarbete?

Det formella chefsansvaret

Konsultchefen har det formella personalansvaret för en grupp konsulter och ser till att lagar och regler kring din anställning följs. Det inkluderar bland annat avtal, lönesättning, bedömning av prestationer, kompetensutvecklingsfrågor, arbetsmiljöansvar och rehabiliteringsansvar. I praktiken innebär det att det är din konsultchef du har utvecklingssamtal och lönesamtal med och som godkänner dina semesterönskemål. Konsultchefen är den du kan vända dig till med frågor om din anställning och din utveckling, och också den person som krokar arm med dig för att du ska utvecklas i den riktning du önskar.

Coachning och stöd

När du är ute på uppdrag ligger ofta ansvaret för den dagliga arbetsledningen hos en person hos kunden, beroende på vilken roll och vilket ansvarsområde du har. Det är alltså den personen som avgör hur du bäst fördelar din tid ute på uppdraget och som hanterar praktiska frågor kring arbetsuppgifter. Din konsultchef fungerar som bollplank, sparringpartner och någon som ser till att allt flyter som det ska. Känner du att något inte fungerar ute på uppdraget kan konsultchefen hjälpa till i dialogen med kunden.

Information och kommunikation

Konsultchefen har en viktig roll i att tydliggöra hur din roll och ditt arbete hänger ihop med konsultföretagets vision och affärsplan. Hur kan konsultchefen stärka dig som konsult i det och hur kan du som konsult bidra? Du har regelbundna uppföljningar med din konsultchef, där ni stämmer av hur det går och ger varandra feedback. Här delar ni också information kring vad som händer hos kunden och hur ni kan stötta kunden på bästa sätt. Förutom de individuella samtalen med din konsultchef deltar du självklart också i gemensamma interna möten hos konsultföretaget, till exempel månadsmöten och träffar med andra konsulter, där ni firar framgångar, delar information och gör saker tillsammans.

Din utvecklingsresa

Tillsammans med din konsultchef lägger du en plan för din utveckling framåt, och resonerar kring olika möjligheter och vägar framåt. I vilka typer av uppdrag kommer du till din rätt, vad behöver du eventuellt komplettera eller bygga på och vad skulle kunna vara dina nästa utvecklingssteg? Ni resonerar kring både din utveckling som person och utvecklingen av din kompetens. Det här är en kontinuerlig process som pågår under hela din anställning, inte bara isolerat till utvecklingssamtalen. Det ligger i konsultchefens roll att ge förutsättningar för att du ska utvecklas, kunna påverka och trivas.

Uppdragsjakt

En av de viktigaste uppgifterna för konsultchefen är att match dig med uppdrag. Utifrån din kompetens och erfarenhet och er dialog kring vad du upplever som intressant och utmanande kan konsultchefen hitta uppdrag som passar. Du kan också själv ha möjlighet att tipsa om uppdrag och vara delaktig i dialoger med drömuppdragsgivare. 

Ditt nätverk

Hos konsultföretaget har du i dina konsultkollegor ett värdefullt nätverk. Konsultchefen kan facilitera träffar och koppla ihop dig i samarbeten med andra konsulter. I nätverket med andra konsulter kan ni ett effektivt och givande professionellt utbyte, utifrån till exempel kompetensområden eller tekniker. Konsultchefen kan facilitera ert nätverkande så att det fungerar så smidigt som möjligt, genom fysiska träffar, mentorskap eller digitala kanaler.

Avslutningsvis

Som anställd konsult kan du förvänta dig att din konsultchef:

  • tar hand om juridiska och praktiska frågor som rör din anställning
  • fungerar som bollplank och stöd när du är ute på uppdrag
  • ser till att du har den information du behöver
  • krokar arm med dig för att möjliggöra din utveckling framåt
  • hjälper dig till nya uppdrag genom att hålla ihop säljarbetet
  • öppnar upp för nätverkande med andra konsulter.

Prenumerera på bloggen