Att kunna identifiera och ta till vara nya möjligheter för tillväxt är en kontinuerlig process, speciellt i denna digitaliseringshets. Det finns ett underliggande krav att hela tiden ha i åtanke vad som skulle kunna vara nästa steg att ta inom olika områden. Det Från ett ledarskapsperspektiv inkluderar det också en öppenhet att, utifrån en redan existerande plattform, aktivt söka framtida alternativ – alternativ som ytterligare kan förbättra möjligheten till ökad konkurrenskraft och tillväxt, utifrån befintliga värderingar.

Tillväxtorienterat tankesätt

Många frågor kommer med säkerhet att lyftas under vägen. De mest inspirerande diskussionerna jag har med människor och organisationer om tillväxt och IT, innefattar ytterligare dimensioner bortom de initiala kortsiktiga och påträngande behoven. Det handlar snarare om kombinationen: att beakta både kortsiktiga lösningar och långsiktiga idéer utifrån ett framåtsträvande tillväxtorienterat tankesätt. Exempel på viktiga frågeställningar är ”Hur kommer vår IT-avdelning se ut inom 1 år, 3 eller 5 år?” eller ”Vilken typ av talanger kommer att kunna tillgodose specifika behov/krav både nu och framöver?”.

Nya möjligheter och behov att kompetensväxla

För företag som tagit beslut att fokusera på sin kärnverksamhet och outsourca övrigt kan transformationen och möjligheten till tillväxt inom IT ses utifrån ett ”level-up-perspektiv”.  Låt oss säga att tekniska färdigheter tidigare varit en viktig del av ett service-erbjudande inom bolaget. Med oursourcing som en köpt tjänst har skiftet gått från att praktiskt utföra tekniska tjänster till att beställa motsvarande tjänster. Det betyder i förlängningen att arbetsuppgifterna nu inkluderar kravställning, övervakning av leverans, vidhållandet av kostnadseffektivitet samt att på ett uppmärksamt och sympatiskt sätt hantera leverantörer och tredjepartsaktörer – det tidigare service-erbjudandet har blivit tjänsteförvaltning och ledning.

Med teknisk service i förändring mot tjänsteförvaltning och ledning som en typ av transformation, omformuleras även IT-organisationens funktioner och processer, vilket då direkt påverkar kompetensbehoven. Med det menar jag att förändringen från praktiska tekniska färdigheter kan bli en möjlighet till ett steg vidare i karriären för teknikern med ambitioner och ledarskapstalang. Det kan dock också innebära ett frustrerande kompetensglapp för organisationer och med det ett behov av att ”levla-up”, d.v.s. kompetensväxla.

Proaktiv dialog gynnar både företag och talanger inom IT

Framgångsrik rekrytering inom IT kräver att organisationen säkerställer en nivå-höjande plattform för talanger. Att föra proaktiva dialoger med kvalificerade individer för att förstå karriärstegsmöjligheter är avgörande för framgång och ligger också i linje med marknaden.

Min roll som rådgivare för en IT-organisation i transformation och relaterat till tillväxt är avsedd att främja både talanger och organisationer.

  • För talanger: genom att fokusera på personlig tillväxt och utveckling, attraktiva affärslägen, relevant legitimitet och/eller områden där det går att påverka.
  • För företag: genom att lyfta fram attraktiva värderingar och plattformar, balanserade förväntningar inom olika roller, och god talent management.

IT-transformationen driver tillväxt

Fokus på tillväxt är en konkurrensfördel och transformationen inom IT är kopplad till ökade möjligheter att driva tillväxt. Vikten av att förstå och kunna nyttja denna förändring på bästa sätt gynnas av ett tillväxtorienterat tankesätt; där både organisationers och talangers behov, på ett positivt sätt, kan stå i centrum när nivån höjs. Ett framåtsträvande och tillväxtorienterat tankesätt för både talanger och företag förutsätter förtroende och transparens. Med förtroende och transparens kan transformation inom IT, i ett partnerskap, främja tillväxt och säkra framtida konkurrenskraft, inbegripet den talang som hör samman med den.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kristin Burrescia

Rekryteringskonsult

Kristin Burrescia arbetar som rådgivande rekryteringskonsult av specialister och chefer på Wise IT. Med en bakgrund från affärssidan i kombination med stort intresse och forskning inom strategisk organisationsutveckling och internationalisering av tech-företag, driver hon uppdrag inom IT, där hon agerar rådgivare till både företag och individer gällande möjligheter för utveckling och ökad konkurrenskraft. Hennes expertisområde rör framförallt Business IT, där verksamheten och IT arbetar i synergi, ett modernt och nödvändigt synsätt i en era av transformation och digitalisering. Kristin bloggar om kompetensglapp/kompetensväxling samt drivkrafter och perspektiv som främjar tillväxt inom verksamhetsnära IT; där både talanger och bolag står i fokus.