Vad gör en IT-arkitekt?

Rollen som IT-arkitekt kan vara oklar för många, även för de som jobbat inom branschen tidigare. Då IT-arkitekt rollerna oftast finns i företag med större utvecklarteam kan många stöta på IT-arkitekter i sitt arbete utan att veta vad för arbetsuppgifter de har och vilket ansvar de tagit på sig.

I uppbyggnadsfasen av ett projekt sker mycket kommunikation mellan de involverade. IT-arkitekten har då extensiva och återkommande konversationer med ledningsgrupper, produktchefer, marknadschefer och kunder för att säkerställa vad det önskade resultatet är kring projektet. Under denna tid bygger IT-arkitekten upp en modell där det framgår vilka språk som ska användas, hur alla komponenter ska implementeras samt hur de ska kopplas samman. Under denna fas krävs då även kommunikation med utvecklarteamet då arkitekten måste matcha teamets kompetens och storlek med den påtänkta modellen.

Då systemet eller produkten lanserats och är i användning måste IT-arkitekter se till att genomföra regelbunden granskning av systemets arkitektur. Detta innebär att koden måste undersökas och att alla olika komponenter kontrolleras. Oftast görs inte endast en version av ett system, därav måste arkitekten ständigt se över strukturen för att kunna anpassa sig till nya funktioner som ska läggas till eller andra förändringar som behövs göras i systemet.

Utöver dessa övergripande uppgifter arbetar IT-arkitekter ständigt med frågor som rör utvecklingen inom företaget. Dessa kan exempelvis handla om att skapa förenade utvecklingsstandarder genom de olika teamen, genomföra riskanalyser av arkitekturen, planera för framtida systemuppdateringar, forska kring nya teknologier etc.