I takt med den snabba utvecklingen av tjänster inom techbranschen uppstår också behov av nya kompetenser. För att ta reda på vilka kompetenser som är mest eftertraktade i dag och i framtiden, har Wise IT frågat personer i IT-branschen hur de ser på nuvarande och förväntat framtida kompetensbehov. En tydlig trend är att behovet av dataanalytiker väntas öka kraftigt.

Ta del av hela rapporten här.

I undersökningen har totalt 450 respondenter – varav 356 medarbetare och 186 IT-chefer – svarat på frågan vilken IT-kompetens de ser att deras organisation har störst behov av just nu, om 2-3 år och om 5-10 år. Resultaten visar tydligt att att det kommer bli ett ökat behov medarbetare inom ”Data & analys (inkl. AI och IOT)”, ”Molntjänster” och ”IT-/informationssäkerhet”. Det framkommer också att chefer och medarbetare har en något olika syn på framtidens behov och att medarbetare generellt bedömer kompetensbehovet högre än cheferna.

Ökat behov av dataanalytiker

Om vi tittar närmare på vilka kompetenser som IT-cheferna har störst behov av i dag framkommer att de är kompetens inom ”IT- och informationssäkerhet” följt av kompetens inom ”Systemutveckling (embedded, back-end, front-end och fullstack)”, ”Data & Analys (ink. AI och IOT)”, ”DevOps (development och operations)”, samt ”System- och lösningsarkitekter”. Men det här kommer alltså skifta om några år.

Enligt de tillfrågade cheferna väntas en rejäl behovsökning av personer som kan analysera data. I dag har 23,7 procent av cheferna störst behov av denna kompetens. Om 2-3 år kommer behovet ha ökat till 38,7 procent och de närmaste 5-10 åren kommer behovet vara så mycket som 45,2 procent. Kompetenser inom detta område inkluderar datavetare och dataanalytiker med specialisering inom big data, samt de som är kunniga i implementeringen av datadrivna strategier, som experter inom AI och IoT.

– Det ökade behovet av dataanalytiker (Data Analyst) är högst förståelig med tanke på den växande mängden data som organisationer hanterar i dag. På Wise IT ser vi redan nu att efterfrågan på kompetens inom både data och analys ökar. Resultaten stämmer också med en liknande undersökning vi gjorde år 2021. Redan då angav över 37 procent av IT-specialisterna ”Data & analys” som en kompetens de skulle ha störst behov av om 5-10 år, säger Kristin Mörth på Wise IT.

Ökad digitalisering ställer nya krav

I undersökningen som gjordes 2021 framkom också att IT-specialisterna såg ett ökat behov av kompetenser inom IT-säkerhet och molntjänster. Detta bekräftas också i årets undersökning där behovet av kompetens inom IT-säkerhet antas öka från dagens 32,8 procent till 34,9 procent om 2-3 år, samt till 41,4 procent om 5-10 år. Även behovet av kompetens inom molntjänster växer. I dag anger 19,4 procent av IT-cheferna att de har störst behov av kompetens inom molntjänster, men 30,6 procent tror att de kommer ha störst behov av denna kompetens om 10 år.

– Det är helt klart så att den ökade digitaliseringen ställer stora krav på bättre IT-säkerhet och det finns ingen anledning att tro att den utvecklingen skulle stanna av. Gällande molntjänster är det rimligt att behoven framför allt är stora under de närmsta åren då många organisationer väntas arbeta med att migrera till molnet och att behoven därefter stabiliseras, säger Kristin Mörth

Behovet av kompetens inom Affärs- eller verksamhetsutveckling kommer också öka en hel del. I dag har 17,2 procent av IT-cheferna störst behov av dessa tjänster men 29,6 procent tror att de kommer ha störst behov av kompetens inom detta område om 5-10 år.

Även tjänster inom Systemutveckling kommer vara fortsatt efterfrågade på lång sikt även om IT-cheferna ser en något minskad efterfrågan av tjänster inom detta område jämfört med hur det ser ut i dag.

Medarbetare tror på högre kompetensbehov

I årets undersökning har även medarbetare utan personalansvar svarat på frågan om vilka kompetenser det tror att organisationen kommer ha störst behov av i framtiden. Precis som IT-cheferna tror medarbetarna att kompetens inom Data & analys, IT-/informationssäkerhet och Molntjänster är viktiga för att säkra bolagets framtid.

Det framgår även att medarbetarna bedömer att behovet av kompetens kommer vara större än vad IT-cheferna tror. Drygt hälften, 52,2 procent, tror att behovet av kompetens inom IT-säkerhet kommer öka i framtiden, att jämföra med 41,4 procent av IT-cheferna. Även avseende molntjänster fanns en stor diskrepans. Här ansåg 45,5 procent av medarbetarna att det fanns ett ökat behov i framtiden, att jämföra med 30,6 procent av cheferna.

Erbjuder du tillräcklig kompetensutveckling?

Hur ska då framtidens ökade behov av kompetens täckas i framtiden? Den frågan är viktig att svara på både ur IT-chefernas och medarbetarnas perspektiv. Det råder redan brist på mycket kompetens inom IT och för att säkerställa att organisationen tillgodoser efterfrågan på kompetens i tillräcklig mån är det viktigt att börja förberedelserna i god tid.

– Det gäller att redan nu börja se sig efter den kompetens man tror sig ha behov av om några år, alternativt omskola befintliga medarbetare för att täcka upp för skiftande behov, säger Kristin Mörth.

Årets undersökning visar också att det finns en stor skillnad mellan chefernas och medarbetarnas upplevelse av om det erbjuds tillräcklig kompetensutveckling i organisationen. Endast 41 procent av medarbetarna tycker att de får tillräcklig kompetensutveckling medan 64,5 procent av cheferna tycker att de erbjuder sina anställda tillräcklig kompetensutveckling.

En av förklaringarna till denna diskrepans kan vara att chefer och medarbetare lägger olika värderingar i vad kompetensutveckling innebär. Det kan också vara så enkelt att medarbetarna helt enkelt önskar mer kompetensutveckling.

Kristin Mörth råder därför IT-cheferna att prata med sina medarbetare om hur de ser på sin kompetensutveckling och vilket område de har störst behov av att utvecklas inom.

– Genom att lägga upp en utbildningsplan kan du sporra dina medarbetare att utvecklas och därmed skapa en lärande organisation där ny kompetens uppmuntras. Du kan också behöva säkra upp framtida kompetens genom att rekrytera eller ta in konsulter. Se till att börja i god tid och säkerställ att ni har en bra partner som är specialiserad på att hitta de rätta kompetenserna.

De 5 mest efterfrågade IT-kompetenserna på lång sikt

  1. Data & analys (inkl AI & IOT)
  2. IT- och informationssäkerhet
  3. Molntjänster
  4. Affärs- och verksamhetsutveckling eller arkitektur
  5. Systemutveckling

Ta del av hela rapporten här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev